ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า

เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

********************

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ/ทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองหว้า

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ประกอบด้วย

 • ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ/ทักษะ)
  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานจ้างทั่วไป
  •  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น ตามแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ก) ตามประกาศแนบท้าย
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้สมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 23-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยผู้สมัคมีสิทธิสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม…ตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหว้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566