ระเบียบ/กฎหมาย คู่มือการให้บริการประชาชน โหลด์ไฟล์ที่นี่….

5561พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

5561พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

5561พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

5561พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

5561พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

5561ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

5561คู่มือขั้นตอนการชําระภาษีป้าย

5561คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5561คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5561คู่มือการให้บริการประชาชน (คู่มือประชาชน)