ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

 

 

ภดส.3-เทศบาลตำบลหนองหว้า แนบท้ายประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ. ศ. 2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ. ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเพื่อประกาศไว้ ณสำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามเห็นสมควรไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤษภาคม นั้น

เทศบาลตำบลหนองหว้าได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตตำบลหนองหว้าได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวภายใน 15 วัน นะงานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหว้า ในวันและเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหว้าจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศณวันที่ 21 เมษายน 2563

นายสีนวล เปกาลี

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า

 

 

//Admin : ปุณวัชร เต็มตาวงษ์

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน