ประกาศ งานพัฒนารายได้

ประกาศ งานพัฒนารายได้   

เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563