ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมถังขยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมถังขยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมถังขยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุ ประเพณีลอยกระทงฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยายนพาหนะขนส่งฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมาจัดหาของสมนาคุณฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือฝึกอบรมฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตลับหมึกFujiฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงเคมีดับเพลิงฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม)ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคื่องถ่ายเอกสารฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมปูพื้นฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมะข่า หมู่11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบง หมู่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดจิก หมู่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบง หมู่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมะข่า หมู่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวถนนเพิ่ม บ้านดงมะไฟ หมู่ 6

e2-1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ 9

e2-2 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ 9

e1-1 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบง หมู่ 2

e1-2 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบง หมู่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าสัง หมู่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านม่วงหวาน หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยอ หมู่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบง หมู่ 2