แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุเทศบาลตำบลหนองหว้า

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(กรณีเฉพาะที่มีวงเงินการจัดจ้าง 500,000 บาทขึ้นไป)

********************

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561