สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหว้า  ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์

และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน  โดยงานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62-มี.ค.63)

สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 (เม.ย.-มิ.ย.63)