การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2562 เทศบาลตำบลหนองหว้า “ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA)  ของเทศบาลตำบลหนองหว้า มีคะแนนรวม  76.69 อยู่ในระดับ ฺB  เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ให้สูงขึ้น ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการ ศึกษาวิธีการ ในการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และ ข้อ O37 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติจริง ในเรื่องความทุจริตที่อาจก่อให้เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน  และได้นำผลที่ได้ศึกษามาจัดการบริหารความเสี่ยงขึ้น

โดยผลการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น มาจากการให้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเทศบาลฯ ในการตอบแบบประเมินที่ได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน สามารถสรุปผล นำไปสู่แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองหว้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งนี้   และคาดว่าจะส่งผลถึงการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

O37 การบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563