โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน จังหวัดอุดรธานี บูรณาการร่วมมือกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหว้า ดำเนินโครงการบูรณาการงานท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน จัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ One Stop Service ร่วมกับทุกภาคส่วน แบบบูรณาการ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน จังหวัดอุดรธานี บูรณาการร่วมมือกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี