ประกาศ งานเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองหว้า

งานเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองหว้า

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 0 4221 9818  โทรสาร 0 4221 7453