ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองหว้า

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหว้า

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดตามประกาศนี้

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รับสมัคร 25 ม.ค. –  2 ก.พ. 2564)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รับสมัคร 9 – 17 พฤศจิกายน 2563)

ประกาศรับสมัค รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  >> ภาคผนวก  (รับสมัคร 17 – 25  มีนาคม  2563)