การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

  • O1 โครงสร้าง
  • O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  • O3 อำนาจหน้าที่
  • O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่ยงาน
  • O5 ข้อมูลการติดต่อ
  • O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 การประชาสัมพันธ์

  • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  • O8 Q&A
  • O9  Social Network

__________________________________________________________________________

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน