ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหว้า

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหว้า

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564