ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (บทความ)

 

เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  เพื่อนำไปประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

อ้างถึง : หนังสืออำเภอกุมภวาปี ที่ อด0218/1633 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564