การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

กิจกรรม “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”

                            เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหว้า ได้จัดประชุมประจำเดือน และมอบนโยบาย “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” โดยมีนางศรีสุรางค์  จำปาโชติ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เป็นแนวปฏิบัติในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ  ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นหน่วยงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน ช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 43 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหว้า