ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหว้า นางศรีสุรางค์ จำปาโชติ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหว้า ได้กล่าวคำปฎิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี และประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมนี้ นางศรีสุรางค์  จำปาโชติ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหว้า ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ทุกวาระเทศกาลและโอกาสต่างๆ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น