ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 15 ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565