ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2565 “วันงดสูบบุหรี่โลก”

“World No Tobacco Day 31”
องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก WORLD NO TOBACCO DAY

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

(โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ) คลิ๊กลิงค์เพื่ออ่านบทความ