แผนที่ตำบลหนองหว้า

เทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

เลขที่ 218 ถนนกุดจิห-หนองอุดม  หมู่ 7 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110 โทรศัพท์ 042 219818  โทรสาร 042 217453                                Facebook : เทศบาลตำบล หนองหว้า  www.nongwa-ud.go.th

1.1 ที่ตั้ง

              ตำบลหนองหว้า เป็น 1 ใน 13  ตำบลของอำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกุมภวาปี และอยู่ห่างจากอำเภอกุมภวาปีประมาณ  13  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดกับเขตตำบลตูมใต้และตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี
ทิศใต้                ติดกับเขตตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี และเขตตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
ทิศตะวันออก      ติดกับเขตตำบลเวียงคำ   อำเภอกุมภวาปี
ทิศตะวันตก        ติดกับเขตตำบลห้วยเกิ้งและเขตตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี

1.2 พื้นที่

เทศบาลตำบลหนองหว้า มีพื้นที่ทั้งหมด 35,684  ไร่   หรือประมาณ   57.1    ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  30,805 ไร่    พื้นที่สาธารณประโยชน์ประมาณ   1,600  ไร่  พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยประมาณ  3,279  ไร่

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลหนองหว้า  เป็นที่ราบสูงและลุ่มดอน ซึ่งทางด้านทิศตะวันตกจะเป็นที่ราบสูงแล้วลาดต่ำ ลง สู่พื้นที่ด้านทิศตะวันออก  สภาพดินเป็นดินทรายร่วน  มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ ลำห้วยนาขี  ลำห้วยโมง และลำน้ำปาว

1.4  จำนวนหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลหนองหว้า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1    บ้านกุดจิก               ผู้นำหมู่บ้านคือ  นายนิวัตน์   อุดชุมพิสัย
หมู่ที่ 2    บ้านห้วยบง             ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายหาญ     โคตรมณี (กำนัน)
หมู่ที่ 3    บ้านโนนมะข่า         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายภูระชัย ศรีลาดเลา
หมู่ที่ 4    บ้านม่วงหวาน         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายสงวน   เทียมสม
หมู่ที่ 5    บ้านท่าสัง               ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายสมจิตร วิบุลย์กุล
หมู่ที่ 6    บ้านดงมะไฟ           ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายบุญหนู   คำประชม
หมู่ที่ 7    บ้านหนองหว้า         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายสายันต์  แดงน้อย
หมู่ที่ 8    บ้านโนนยอ             ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายอุทัย     คำเสนา
หมู่ที่ 9    บ้านหนองแวง         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายพรประสิทธิ์  บริกุล
หมู่ที่ 10  บ้านหนองเหี้ย         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายเฉลา     ศิลาทิพย์
หมู่ที่ 11  บ้านโนนมะข่า         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายมนเฑียร  จำปาโชติ

ข้อมูลครัวเรือน

ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้า มีจำนวน  8,174  คน  จำนวน  2,014 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564)

2.1  อาชีพ

การเกษตร  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองหว้า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เช่นทำนา   ทำไร่อ้อย และปลูกมันสำปะหลัง

การปศุสัตว์  เพื่อใช้งาน บริโภคเองและเพื่อจำหน่าย  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  และไก่

สภาพสังคม

3.1  การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา                              7              แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)       2              แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 1               แห่ง

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

– วัด/สำนักสงฆ์                                         14             แห่ง
–  ศริสตจักร                                                1              แห่ง

3.3  การสาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            1           แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ      ร้อยละ   100

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– สถานีตำรวจชุมชน                                     1            แห่ง

4  การไฟฟ้า

– มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน