ข้อมูลพื้นฐาน

 

1.1 ที่ตั้ง

              ตำบลหนองหว้า เป็น 1 ใน 13  ตำบลของอำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกุมภวาปี และอยู่ห่างจากอำเภอกุมภวาปีประมาณ  13  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดกับเขตตำบลตูมใต้และตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี
ทิศใต้                ติดกับเขตตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี และเขตตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
ทิศตะวันออก      ติดกับเขตตำบลเวียงคำ   อำเภอกุมภวาปี
ทิศตะวันตก        ติดกับเขตตำบลห้วยเกิ้งและเขตตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี

1.2 พื้นที่

             เทศบาลตำบลหนองหว้า มีพื้นที่ทั้งหมด 35,684  ไร่   หรือประมาณ   57.1    ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  30,805 ไร่    พื้นที่สาธารณประโยชน์ประมาณ   1,600  ไร่  พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยประมาณ  3,279  ไร่

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ

             สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลหนองหว้า  เป็นที่ราบสูงและลุ่มดอน ซึ่งทางด้านทิศตะวันตกจะเป็นที่ราบสูงแล้วลาดต่ำ ลง สู่พื้นที่ด้านทิศตะวันออก  สภาพดินเป็นดินทรายร่วน  มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ ลำห้วยนาขี  ลำห้วยโมง และลำน้ำปาว

1.4  จำนวนหมู่บ้าน

            เทศบาลตำบลหนองหว้า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1    บ้านกุดจิก               ผู้นำหมู่บ้านคือ  นายนิวัตน์   อุดชุมพิสัย
หมู่ที่ 2    บ้านห้วยบง             ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายหาญ     โคตรมณี
หมู่ที่ 3    บ้านโนนมะข่า         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายสวัสดิ์   พละจู
หมู่ที่ 4    บ้านม่วงหวาน         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายสงวน   เทียมสม
หมู่ที่ 5    บ้านท่าสัง               ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายเกษม    ทาปุ๋ย
หมู่ที่ 6    บ้านดงมะไฟ           ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายบุญหนู   คำประชม
หมู่ที่ 7    บ้านหนองหว้า         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายสายันต์  แดงน้อย
หมู่ที่ 8    บ้านโนนยอ             ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายอุทัย     คำเสนา
หมู่ที่ 9    บ้านหนองแวง         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายพรประสิทธิ์  บริกุล
หมู่ที่ 10  บ้านหนองเหี้ย         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายเฉลา     ศิลาทิพย์
หมู่ที่ 11  บ้านโนนมะข่า         ผู้นำหมู่บ้านคือ   นายมนเทียร  จำปาโชติ

ข้อมูลครัวเรือน

          ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้า มีจำนวน  7.793  คน  จำนวน  1,792 ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ

การเกษตร  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองหว้า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เช่นทำนา   ทำไร่อ้อย และปลูกมันสำปะหลัง

การปศุสัตว์  เพื่อใช้งาน บริโภคเองและเพื่อจำหน่าย  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  และไก่

2.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล

– ปั๊มน้ำมัน                                                2             แห่ง
– โรงสีข้าว                                                18           แห่ง
– ธนาคารข้าว                                           1              แห่ง

สภาพสังคม

3.1  การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา                              7              แห่ง
– โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)           2              แห่ง

 – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             2              แห่ง
 – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 1              แห่ง

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

         – วัด/สำนักสงฆ์                                         14             แห่ง
         – อุโบสถ                                                    1             แห่ง

3.3  การสาธารณสุข

– สถานีอนามัยประจำตำบล/ หมู่บ้าน               1              แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   100

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         – สถานีตำรวจชุมชน                                     1              แห่ง

4.1  การคมนาคม

– ถนนสายห้วยเกิ้ง – กุมภวาปี ( ทางหลวงหมายเลข 2025 ) หมู่ที่ 1,4,8,10  ไม่มีรถประจำทางผ่าน
( มีรถสามล้อเครื่องและรถยนต์เล็กให้บริการ )
– ถนนทางหลวงชนบทกุมภวาปี-ท่าลี่  หมู่ที่ 3,11,5 (มีรถประจำทางผ่าน)
– ถนนสายกุดจิก-หนองแดง  หมู่ที่ 1  ไปหมู่ที่ 7,6,2 (มีรถรับจ้างทั่วไปบริการ)
– ถนนระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

4.2   การโทรคมนาคม

         – มีตู้โทรศัพท์สาธารณะครบทั้ง 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 จุด

4.3  การไฟฟ้า

         – มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน

4.4  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นมาใหม่

– ฝาย                                        5              แห่ง
– บ่อน้ำตื้น                                63             แห่ง
– บ่อบาดาล                                8              แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน                         11              แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติ

– ป่าไม้                                        1              แห่ง
– ห้วย หนอง คลอง สระ               11              แห่ง

5.2  มวลชนจัดตั้ง

– ลูกเสือชาวบ้าน                                 2              รุ่น          600         คน
– อปพร.                                             2              รุ่น          83           คน
– อาสาสมัครป้องกันยาเสพติดฯ            1              รุ่น          275         คน