โครงสร้างหน่วยงาน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหว้า  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองหว้า